Η Τεχνική Επιτροπή της ΦΙΛΠΑ έχει ως έργο τον Τεχνικό Έλεγχο των οχημάτων, για τα οποία έχει γίνει αίτηση ώστε να λάβουν "Πιστοποιητικό Αναγνώρισης FIVA" και Πιστοποιητικό FIVAYoungtimer.

Οχήματα που έχουν εφοδιαστεί με τα πιστοποιητικά αυτά, γίνονται δεκτά στις εκδηλώσεις, αυτά με Πιστοποιητικό Αναγνώρισης FIVA δικαιούνται και χορήγηση ειδικών πινακίδων της Υπουργικής Απόφασης ΣΤ. 1831/19.1.1978 καθώς επίσης και του "Πιστοποιητικού Καταχωρήσεως Οχήματος" (κάρτα FIVA).

Η Τεχνική Επιτροπή της ΦΙΛΠΑ ενεργεί και για λογαριασμό της Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ.

Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, ενώ ο Πρόεδρος της, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Η θητεία της Τ.Ε. είναι διετής και η τρέχουσα απαρτίζεται από τους:

Robert Smith - Πρόεδρος

Μιχάλης Γεωργιάκος – Μέλος

Αιμίλιος - Μάριος Ηλιού – Μέλος

Γεώργιος Σουρρής – Μέλος

Αλέξανδρος Χόλης - Μέλος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10.00 - 18.00 στο 210 6534700.