Σύμφωνα με τον κώδικα εκδηλώσεων Regularity της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας FIVA, τα οχήματα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το χρόνο παραγωγής τους.

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A "Ancestor" - Οχήματα έως 31/12/1904

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B "Veteran"  - Οχήματα από 1/1/1905 έως 31/12/1918

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C "Vintage" - Οχήματα από 1/1/1919 έως 31/12/1930

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D "Post Vintage" - Οχήματα από 1/1/1931 έως 31/12/1945

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E "Post War" - Οχήματα από 1/1/1946 έως 31/12/1960

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F "Classic" - Οχήματα από 1/1/1961 έως 31/12/1970

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G - Οχήματα από 1/1/1971 έως 31/12/1980

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ H - Οχήματα από 1/1/1981 έως τη συμπλήρωση της 30-ετίας όπως ορίζει ο κανονισμός της FIVA. 

Ανάλογα με την κατάσταση,  την διατήρηση και την αποκατάσταση τους, τα οχήματα προσδιορίζονται τελικά σε τύπους και ομάδες αντίστοιχα.