ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - FIVA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

5. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ FIVA

8. ΛΟΙΠΑ

• Παράρτημα Α: Αίτηση για Πιστοποιητικό Αναγνώρισης FIVA

• Παράρτημα Β: Πιστοποιητικό Αναγνώρισης FIVA

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πλέον πρόσφατη έκδοση, όταν συμβουλεύεστε τον Τεχνικό Κώδικα της FIVA.

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ FIVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Τεχνικός Κώδικας της FIVA ορίζει ένα Ιστορικο Όχημα σύμφωνα με το πνεύμα της FIVA, θέτει κανόνες για την κατάταξη ενός Ιστοριού Οχήματος σε διάφορες κατηγορίες και περιγράφει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η FIVA (και οι κατά χώρα επίσημοι εκπρόσωποι της - ANF) μπορεί να εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης.

Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης FIVA αντανακλά όλες τις πληροφορίες σχετικά με το όχημα, οι οποίες δίνονται από τον ιδιοκτήτη και έχουν ελεγχθεί από την FIVA ως ένα ανεξάρτητο «σώμα», συνεπώς ταυτοποιεί το όχημα και το επίπεδο της διατήρησης του κατά τη στιγμή του ελέγχου, ενώ καταγράφει τα γνωστά στοιχεία της ιστορίας του και τις πιθανές μετατροπές.

Καταχωρεί τις πληροφορίες σε μία βάση δεδομένων, επομένως εγγράφει και διασφαλίζει την τεχνική και γενική ιστορία διασωζόμενων οχημάτων προς όφελος της παγκόσμιας κληρονομιάς της αυτοκίνησης.
Χρησιμοποιείται σε Εκδηλώσεις της FIVA και μπορεί να χρησιμοποιείται από τους ιδιοκτήτες για δικούς τους σκοπούς.

Ο γενικός σκοπός, είναι να προστατεύονται και να διατηρούνται σε ικανή κατάσταση για να οδηγούνται όλα τα οχήματα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως Ιστορικά από τη FIVA.

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

Η FIVA καθορίζει ένα Ιστορικό Όχημα ως ένα μηχανικά αυτοπροωθούμενο όχημα το οποίο έχει ηλικία τουλάχιστον 30 ετών το οποίο είναι διατηρημένο και συντηρημένο σε άρτια κατάσταση αναλόγως των ιστορικών του δεδομένων, το οποίο δεν χρησιμοποιείται ως καθημερινό μεταφορικό μέσο και το οποίο επομένως αποτελεί μέρος της τεχνολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας.


2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ -  Ένα όχημα το οποίο πληροί τους όρους που καθορίζει η FIVA.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ - Η Περίοδος κατά την οποία το Ιστορικό Όχημα ήταν σε κανονική χρήση. Αυτή μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - Οι βασικές προδιαγραφές ενός οχήματος μέχρι την παρουσίαση ενός νεότερου τύπου από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ του.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - Πρόσωπο ή επιχείρηση που διατηρεί τα δικαιώματα του σχεδιασμού και σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρμολογεί και προωθεί εμπορικά ένα όχημα.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ - Πρόσωπο ή επιχείρηση (όχι ο Κατασκευαστής) που κατασκευάζει ένα όχημα, ως αντίγραφο ενός Ιστορικού Οχήματος εκτός περιόδου.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

3.1 Το Ιστορικό Όχημα πρέπει να φυλάσσεται και να χρησιμοποιείται με κατάλληλο, φιλικό και προς το περιβάλλον τρόπο, να διατηρείται και να χρησιμοποιείται όπως και κατά την αρχική περίοδο της κατασκευής του.

3.2 Μετατροπές εκτός περιόδου και άλλες αλλαγές πρέπει να αποφεύγονται και να περιορίζονται μόνο σε όσες επιβάλει η νομοθεσία, ή σε περιπτώσεις αναπηρίας ή αδυναμίας του ιδιοκτήτη/οδηγού, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του οχήματος στον δρόμο. Οι μετατροπές αυτές πρέπει να γίνονται στο πνεύμα της περιόδου και με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν ν’ ακυρωθούν και το όχημα να επανέλθει στην από ιστορικής πλευράς ορθή και αρχική του κατάσταση.

3.2 Μετατροπές και αλλαγές πρέπει να καταγράφονται με τέτοιο τρόπο, ώστε μελλοντικά κάποιος να γνωρίζει τις διαφορές του οχήματος από την αρχική του κατάσταση.  Αυτή η πληροφορία πρέπει να εμφανίζεται στη σελίδα 4 του Πιστοποιητικού Αναγνώρισης FIVA.

 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Ένα Ιστορικό Όχημα που βρίσκεται σε κατάσταση όπως στις αρχικές του προδιαγραφές όπως παραδόθηκε από τον κατασκευαστή. Μικρές διακοσμητικές αλλαγές περιόδου και τυπικά «αξεσουάρ» διαθέσιμα στην αγορά κατά την αρχική του περίοδο μπορούν να γίνουν αποδεκτά.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ένα Ιστορικό Όχημα ειδικώς κατασκευασμένο ή τροποποιημένο εντός περιόδου για ειδικούς σκοπούς, χαρακτηριστικό του είδους του και επομένως, ιστορικού ενδιαφέροντος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μετατροπές εκτός Περιόδου σε ένα Ιστορικό Όχημα με αποδεδειγμένη ταυτότητα, οι οποίες όμως ήταν χαρακτηριστικές κατά την Περίοδο που έγιναν με την χρήση εξαρτημάτων προδιαγραφών της αρχικής Περιόδου.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Μετατροπές εκτός Περιόδου σε ένα Ιστορικό Όχημα με αποδεδειγμένη ταυτότητα, οι οποίες έχουν γίνει με την χρήση εξαρτημάτων μη διαθέσιμης τεχνολογίας κατά την Περίοδο. Ένα τέτοιο όχημα πρέπει να διατηρεί το αρχικό πλαίσιο ή πλατφόρμα και αμάξωμα Προδιαγραφών Περιόδου για τον τύπο. Όχι περισσότερα από δύο από τα παρακάτω κύρια μέρη μπορούν να είναι αλλαγμένα από τις αρχικές προδιαγραφές:

α) Κινητήρας

β) Μετάδοση κίνησης

γ) Τροχοί

δ) Εμπρόσθια ανάρτηση / σύστημα διεύθυνσης

ε) Οπίσθια ανάρτηση

5. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ - Για τις εκδηλώσεις FIVA παραδοσιακά τα οχήματα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

“A” "Ancestor" - Οχήματα κατασκευασμένα μέχρι 31Δεκεμβρίου 1905

“B” "Veteran" - Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1905 & 31 Δεκεμβρίου 1918

“C” "Vintage" - Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1919 & 31 Δεκεμβρίου 1930

“D” "Post Vintage" - Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1931 & 31 Δεκεμβρίου 1945

“E” "Post War" - Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1946 & 31 Δεκεμβρίου 1960

“F” "Classic" - Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1961 & 31 Δεκεμβρίου 1970

“G” - Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1971 και31 Δεκεμβρίου 1980

“Η” - Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1981 καιμέχρι τη συμπλήρωση της 30ετίας όπως ορίζει η FIVA.

 

 

6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

6.1 Στοιχεία απαιτούμενα για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατασκευής και την κατάταξη ενός οχήματος, ή μερών ενός οχήματος, πρέπει να περιέχουν κάθε σχετική πληροφορία και πιστοποίηση. Αριθμοί πλαισίου/σειρά και κινητήρα απαιτούνται. Σε περιπτώσεις Οχημάτων τα οποία αρχικώς αναγνωρίζονται μόνο βάσει του αριθμού κινητήρα, αυτός ο αριθμός θα θεωρείται και ως ο σειριακός αριθμός του οχήματος.

6.2 Η ευθύνη για την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων βαρύνει πάντα τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

6.3 Ο Επίσημος Εκπρόσωπος της FIVA της χώρας (ANF), είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατασκευής και κατατάξεως του οχήματος.

6.4 Ένα Ιστορικό Όχημα που έχει εκτιμηθεί από τον Επίσημο Εκπρόσωπο μιας χώρας θα γίνεται φυσιολογικά αποδεκτό από άλλα μέλη της FIVA. Εάν ένας Επίσημος Εκπρόσωπος έχει αμφιβολίες σχετικά με τις λεπτομέρειες ενός οχήματος για το οποίο επιχειρεί να εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως, μπορεί να αναζητήσει επιπλέον πληροφορίες από άλλους Εκπροσώπους. Σε τέτοιες περιπτώσεις η σχετική τεκμηρίωση πρέπει να είναι διαθέσιμη προς τον ερωτώνται Εκπρόσωπο ή την Τεχνική Επιτροπή.

6.5 Σε περίπτωση ανυπέρβλητης διαφωνίας σχετικά με την χρονολόγηση και/ή την κατάταξη μεταξύ ενός ιδιοκτήτη και του Επισήμου Εκπροσώπου της χώρας, ή μεταξύ Εκπροσώπων, το ζήτημα πρέπει να υποβάλλεται στην Τεχνική Επιτροπή της FIVA προς απόφαση με καταβολή του σχετικού αντιτίμου. Η απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής της FIVA είναι τελική.

 

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ FIVA

7.1 Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης για οχήματα που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Τεχνικού Κώδικα.

7.2 Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης είναι ένα έγγραφο αναγνώρισης, που εκδίδεται από τον Επίσημο Εκπρόσωπο προκειμένου να ταυτοποιήσει ένα Ιστορικό Όχημα κατόπιν επιθεώρησης από την FIVA ή τον εκπρόσωπό της. Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης παραμένει ιδιοκτησία της FIVA μονίμως και έχει ισχύ δέκα ετών, ή μέχρι την αλλαγή ιδιοκτησίας του Ιστορικού Οχήματος. 

7.3 Σε μία χώρα όπου υπάρχει Επίσημος Εκπρόσωπος της FIVA, ο ιδιοκτήτης ενός Ιστορικού Οχήατος, καταχωρημένο στην ίδια χώρα, πρέπει να υποβάλλει αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης FIVA σε αυτόν τον Εκπρόσωπο, σύμφωνα με το πρότυπο του Κεφαλαίου A του Τεχνικού Κώδικα της FIVA. Ένας Επίσημος Εκπρόσωπος δεν μπορεί να εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης για ένα όχημα καταχωρημένο σε άλλη χώρα.

7.4 Για Ιστορικά Οχήματα τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί, η αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης πρέπει να υποβάλλεται στον Επίσημο Εκπρόσωπο της χώρας όπου κατοικεί ο ιδιοκτήτης.

7.5 Σε μία χώρα όπου δεν υπάρχει Επίσημος Εκπρόσωπος, ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος, το οποίο είναι ταξινομημένο σε αυτή τη χώρα, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Τεχνική Επιτροπή της FIVA προκειμένου να αποκτήσει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης.

7.6 Μέλος ενός συνδεόμενου με τη FIVA Σωματείου, του οποίου αίτημα για έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης έχει απορριφθεί, ή έχει υπάρξει διαφωνία ως προς την κατηγοριοποίηση εκ μέρους του Επισήμου Εκπροσώπου, μπορεί να καταθέσει ένσταση εναντίον αυτών των αποφάσεων στην Τεχνική Επιτροπή της FIVA, η οποία έχει την δυνατότητα να παραχωρήσει αρμοδιότητα σε υποεπιτροπή της. Εάν το ζήτημα παραμείνει ανεπίλυτο, η ένσταση μπορεί να κατατεθεί στο Συμβούλιο Ενστάσεων, το οποίο θα συσταθεί από την Γενική Επιτροπή, για οριστική επίλυση.

7.7 Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης της FIVA είναι ένα έγγραφο προσδιορισμένο στο κεφάλαιο Β του Τεχνικού Κώδικα FIVA.

7.8 Η FIVA, ο Εθνικός της αντιπρόσωπος, ή κάποιος επίσημος αξιωματούχος αυτής μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσουν ένα Πιστοποιητικό Αναγνώρισης. Σε αυτή την περίπτωση το Πιστοποιητικό θα πρέπει άμεσα να επιστραφεί στην εκδίδουσα οργάνωση με ταυτόχρονη δήλωση του λόγου ανάκλησης. Η Τεχνική Επιτροπή μπορεί να ανατρέψει την απόφαση για ένα Πιστοποιητικό Αναγνώρισης που έχει ληφθεί από τον Επίσημο Εκπρόσωπο.


8. ΛΟΙΠΑ

Επι πλέον κανόνες ή αποφάσεις που τυχόν ληφθούν από την Τεχνική Επιτροπή μετά την έκδοση του παρόντος Διεθνούς Κώδικα, πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος αυτού.