Σύμφωνα με τον κώδικα εκδηλώσεων Regularity της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας-FIVA,
τα οχήματα κατατάσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το χρόνο παραγωγής τους.

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A "Ancestor"

Οχήματα από __/__/__ έως 01/01/1905

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B "Veteran"

Οχήματα από 1/1/1905 έως 31/12/1918

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C "Vintage"

Οχήματα από 1/1/1919 έως 31/12/1930

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D "Post Vintage"

Οχήματα από 1/1/1931 έως 31/12/1945

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E "Post War"

Οχήματα από 1/1/1946 έως 31/12/1960

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F "Classic"

Οχήματα από 1/1/1961 έως 31/12/1970

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G

Οχήματα από 1/1/1971 έως τη συμπλήρωση της 30-ετίας

Ανάλογα με την κατάσταση και το πως έχει γίνει η διατήρηση και αποκατάσταση των οχημάτων,
αυτά προσδιορίζονται σε τύπους και ομάδες αντίστοιχα.