ΠΑΓΙΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (REGULARITYΦΙΛΠΑ

 

ΑΡΘΡΟ 1  :  ΓΕΝΙΚΑ

Τα Ράλλυ της ΦΙΛΠΑ διεξάγονται σύμφωνα με τους παρόντα Πάγιο Κανονισμό Ράλλυ Ακριβείας (Regularity) της ΦΙΛΠΑ,  τις προδιαγραφές της “Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιού Αυτοκινήτου” (FIVA - Federation Internationaledes Véhicules Anciens, FIVA), και τους Νόμους της Ελληνικής Πολιτείας. Το κείμενο του παρόντος Κανονισμού στην αγγλική γλώσσα είναι το επίσημο.

Λεπτομερείς όροι διεξαγωγής  κάθε Εκδήλωσης αναγράφονται στη Ειδική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του Ράλλυ η οποία περιλαμβάνει:  

1.1. Ονομασία του Ράλλυ,  Περιοχή & Ημερομηνία Διεξαγωγής, Τόπος & Χρόνος Εκκίνησης

1.2. Κατηγορία Εκδήλωσης & Αριθμός Καταχώρησης FIVA

1.3. Τύπο Δοκιμασιών (REGULARITY ή/και TOURING)

1.4. Ασφαλιστική κάλυψη του Ράλλυ (έναρξη-λήξη)

1.5. Κόστος Συμμετοχής (Μέλη & μη-Μέλη ΦΙΛΠΑ)

1.6. Λήξη Αιτήσεων Συμμετοχής (τυχόν επιστροφή παράβολου μέχρι κάποια ημερομηνία)

1.7. Έπαθλα - Κύπελλα

1.8. Ειδικοί Όροι Συμμετοχής (π.χ. Προτεραιότητα στα Ξενοδοχεία, Ράλλυ Αμαζών, ανώτατος αριθμός συμμετοχών, δυνατότητα    συμμετοχής “Young-timers”, κλπ)

 

ΑΡΘΡΟ 2 :   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Στην εκδήλωση γίνονται δεκτά Οχήματα των Κατηγοριών Παλαιότητας B, C, D, E, F και G (τα τελευταία κατ' επιλογή) των οποίων η αυθεντικότητα αποδεικνύεται από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ F.I.V.A. (Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου), ή F.I.A. (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου), το οποίο επιδεικνύεται κατά τον Τεχνικό Έλεγχο πριν από την εκκίνηση. Ωστόσο, ακολουθώντας απόφαση του 2011 της FIVA που διέπει τις διεθνείς εκδηλώσεις, εάν ένα όχημα ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές της FIVA, η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να παρακάμψει αυτήν την υποχρέωση. Το κείμενο του παρόντος Κανονισμού στην αγγλική γλώσσα είναι το επίσημο.

Τα οχήματα που συμμετέχουν πρέπει να βρίσκονται σε καθαρή, ασφαλή και κατάλληλη για κυκλοφορία κατάσταση. Επίσης, πρέπει να είναι ασφαλισμένα.

Κατατάσσονται σύμφωνα με τον χρόνο κατασκευής τους στις παρακάτω Κατηγορίες:

Κατηγορία BAυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1905 μέχρι 31.12.1918

Κατηγορία CAυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1919 μέχρι 31.12.1930

Κατηγορία DAυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1931 μέχρι 31.12.1945 καθώς και Στρατιωτικά οχήματα κατασκευασμένα, από 1.1.1931 μέχρι και 31.12.1988

Κατηγορία E - Αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1946 μέχρι 31.12.1960

Κατηγορία FΑυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1961 μέχρι 31.12.1970

Κατηγορία GΑυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1971 μέχρι 31.12.1988

MicrocarsΑυτοκίνητα με κινητήρες κάτω των 1.000 κ.ε., των Κατηγοριών Β έως G

Σημειώσεις

1)

 

2)

 

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διαχωρίσει οποιαδήποτε Κατηγορία σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις, ή να συγχωνεύσει δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω Κατηγορίες.

Οι συμμετέχοντες με αυτοκίνητα Microcars θε πρέπει να δηλώσουν εγγράφως πριν από την έναρξη του Ράλλυ αν επιθυμούν την χρονομέτρησή τους με βάση την Κατηγορία Παλαιότητας ή την Κατηγορία Microcars.

 

ΑΡΘΡΟ 3  :  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν οφείλουν, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στην Γραμματεία την σχετική Δήλωση Συμμετοχής και να καταβάλουν  το σχετικό Παράβολο Συμμετοχής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της Εκδήλωσης,  στη διεύθυνση:

ΦΙΛΠΑ, ΚΥΒΕΛΗΣ 6 15344  ΓΕΡΑΚΑΣ. ΤΗΛ. +30 210 6534700, FAX. +30 210 6533420. E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Site: www.philpa.gr

Η υποβολή της Δηλώσεως Συμμετοχής ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του πληρώματος (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προσθέτων μελών αυτού) όλων των άρθρων του παρόντος Κανονισμού και των Συμπληρωμάτων του, και την απαλλαγή της ΦΙΛΠΑ από κάθε ευθύνη για οιοδήποτε ατύχημα, δυστύχημα και υλικές ζημίες των συμμετεχόντων και των οχημάτων τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  :  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Οργανωτική Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε εμπλοκή σε ατύχημα, προσώπου η οχήματος που συμμετέχει  με οποιαδήποτε ιδιότητα στην εκδήλωση.

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, να μεταθέσει ή ματαιώσει την εκδήλωση, ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, λόγω ανωτέρας βίας ή μέτρων ασφαλείας. Οποιαδήποτε αλλαγή θα γνωστοποιείται εγκαίρως με Έκτακτο Δελτίο.       

Η Οργανωτική Επιτροπή δικαιούται να μην κάνει δεκτή οποιαδήποτε συμμετοχή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αναφέρει τους λόγους (Άρθρο 7.1.4 του Διεθνούς Κώδικα Εκδηλώσεων της F.I.V.A.), υπό την προϋπόθεση, ότι η ενέργεια αυτή δεν αντίκειται προς το καταστατικό της ΦΙΛΠΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 5   :  ΠΛΗΡΩΜΑ & ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ

Το πλήρωμα αποτελείται από δύο άτομα (οδηγός και συνοδηγός).Για την έκδοση των αποτελεσμάτων οδηγός θεωρείται ο αναφερόμενος στη  Δήλωση Συμμετοχής.

Είναι δυνατή, με την σύμφωνη γνώμη της Οργανωτικής Επιτροπής, η αντικατάσταση μέλους του πληρώματος κατά την διάρκεια της εκδηλώσεως, εφ’ όσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που επιβάλλουν την αποχώρηση του αρχικού. Στην περίπτωση αυτή στον πίνακα αποτελεσμάτων θ’ αναφερθεί αυτός που θα τερματίσει.

Το/τα πέραν του οδηγού και συνοδηγού άτομο/α αναφέρονται ως πρόσθετα μέλη του πληρώματος. Πρέπει να έχουν δηλωθεί στη Δήλωση Συμμετοχής, ή να επιβαίνουν κατόπιν ρητής αδείας του Αλυτάρχη.

Η παρουσία προσθέτου μέλους ηλικίας άνω των δώδεκα (12) ετών, επιφέρει έναν (1) Βαθμό Ποινής ανά Ειδική Δοκιμασία

Ο οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος αδείας οδήγησης σε ισχύ επί τουλάχιστον ένα  (1) έτος.

Όλα τα μέλη του πληρώματος επιτρέπεται να οδηγήσουν υπό την ίδια προϋπόθεση.

Η έστω και στιγμιαία οδήγηση του αυτοκινήτου από τρίτο άτομο, μη δηλωμένο μέσω της Δηλώσεως Συμμετοχής, επιφέρει  τον Αποκλεισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  :  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Η Οργανωτική Επιτροπή  προμηθεύει κάθε πλήρωμα με δύο πινακίδες που φέρουν τον τίτλο της εκδηλώσεως, τον αριθμό συμμετοχής και πιθανώς, στοιχεία των χορηγών/υποστηρικτών. Οι  πινακίδες  αυτές πρέπει να στερεωθούν σε ορατά σημεία του εμπρός και του πίσω τμήματος του αυτοκινήτου ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ και να παραμείνουν καθ' όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.

Η Οργανωτική Επιτροπή  προμηθεύει ακόμη, κάθε πλήρωμα με ζεύγος αυτοκόλλητων πινακίδων με τον αριθμό συμμετοχής του, οι οποίες  πρέπει να τοποθετηθούν μία σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου και να παραμείνουν καθ' όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.

Στην περίπτωση που η Οργανωτική Επιτροπή διαπιστώσει την απουσία οποιασδήποτε των προαναφερομένων πινακίδων σε οποιαδήποτε φάση της εκδήλωσης, τότε το πλήρωμα θα έχει τις παρακάτω ποινές:

1.     Απουσία μπροστινής ή πίσω πινακίδας: δέκα (10) Βαθμούς Ποινής.

2.     Απουσία Πλευρικής Πινακίδας: είκοσι (20) Βαθμούς Ποινής ανά Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας.

Ειδικά για την περίπτωση απώλειας πινακίδας πλευρικού αριθμού συμμετοχής, το πλήρωμα υποχρεούται να αποκαταστήσει τον αριθμό με κάθε δυνατό μέσο και σε ανάλογες με τις αρχικές διαστάσεις. Κατόπιν αυτού παύει να επιβάλλεται η ποινή των 20 Βαθμών ανά Ειδική Δοκιμασία.

 

ΑΡΘΡΟ 7 :   ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οι διαφημιστικές αυτοκόλλητες πινακίδες των Χορηγών και Υποστηρικτών, οι οποίες χορηγούνται από την Οργανωτική Επιτροπή, αποτελούν το «προβλεπόμενο διαφημιστικό υλικό» και πρέπει να επικολλούνται στα οχήματα, σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες, όταν αυτές υπάρχουν και να παραμένουν καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης. Μη επικόλληση έστω και μέρους του προβλεπόμενου διαφημιστικού υλικού επιφέρει ποινή πενήντα (50) βαθμών.

Αντίθετα, στην περίπτωση που υπάρχει στο όχημα διαφημιστικό υλικό πέραν του προβλεπόμενου πρέπει να αφαιρεθεί, ή να καλυφθεί. Άλλως, η συμμετοχή θα αποκλειστεί από την εκδήλωση.

 

ΑΡΘΡΟ 8  :  ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Εκκίνηση των αυτοκινήτων από κάθε Σ.E.X. (Σταθμό Ελέγχου Χρόνου)  δίνεται από τον Αφέτη κατ’ αύξοντα αριθμό συμμετοχής, εκτός αν άλλως αποφασίσει ο Αλυτάρχης.

Καθυστερημένη παρουσίαση στην Αφετηρία μεγαλύτερη των δέκα (10) πρώτων λεπτών της ώρας εκ του προβλεπόμενου χρόνου και μέχρι το τέλος λειτουργίας του αντιστοίχου Σ.Ε.Χ. επιβαρύνεται  με δέκα (10) Βαθμούς Ποινής ανά λεπτό.

Ο ιδανικός χρόνος εκκίνησης κάθε πληρώματος είναι συνάρτηση του προβλεπόμενου χρόνου εκκινήσεως του α΄ αυτοκινήτου και του αριθμού συμμετοχής.

Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει τον ακριβή χρόνο εκκινήσεως του α΄ αυτοκινήτου. Τα υπόλοιπα αυτοκίνητα εκκινούν ανά πρώτο λεπτό της ώρας, εκτός εάν η Οργανωτική Επιτροπή υποδείξει με ανακοίνωσή της διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Η ακριβής θέση Αφετηρίας και Τερματισμού, καθώς και οι διαδρομές που θα καλυφθούν, οι Ιδανικοί Χρόνοι καλύψεως αυτών ανά Κατηγορία, οι αποστάσεις μεταξύ Σταθμών Ελέγχου Χρόνου (Σ.Ε.Χ.), ή Σταθμών Διελεύσεως (προαιρετικώς), ανακοινώνονται μέσω ειδικών δελτίων.

 

ΑΡΘΡΟ 9  :   ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Η κάλυψη των διαδρομών, οι οποίες ορίζονται μέσω του Βιβλίου Διαδρομών είναι υποχρεωτική. Η μέση ταχύτητα από σε Σ.Ε.Χ. σε Σ.Ε.Χ. , καθώς και των Ειδικών Δοκιμασιών Ακριβείας , δεν θα υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα. Παράβαση του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της εκδήλωσης η οποία βεβαιώνεται  από αρμόδια αστυνομικά όργανα και γνωστοποιείται στην Οργανωτική Επιτροπή, επιφέρει ποινή, η οποία είναι δυνατόν να φθάσει μέχρι και τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.

 

ΑΡΘΡΟ 10  :   ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Απαγορεύεται η ρυμούλκηση σε οποιοδήποτε τμήμα των διαδρομών της εκδήλωσης επί ποινή Αποκλεισμού. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επί τόπου ρυμούλκηση οχήματος που έχει εκτραπεί από την πορεία του και μόνο για να τοποθετηθεί στην κανονική θέση. Για τον ίδιο λόγο επιτρέπεται και η παροχή κάθε άλλης βοήθειας.

Ειδικά κατά τον τερματισμό των σκελών το όχημα πρέπει να τερματίσει, χωρίς την βοήθεια τρίτου εκτός των μελών του πληρώματος.

Απαγορεύεται επί ποινή Αποκλεισμού η συνοδεία σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων και η καθοδήγηση από άλλο όχημα, που δεν λαμβάνει μέρος στην εκδήλωση. 

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η χρήση κινητών τηλεφώνων μεταξύ διαγωνιζομένων, όπως και από διαγωνιζομένους προς μέλη της οργανωτικής επιτροπής, κριτές και χρονομέτρες με σκοπό την άντληση πληροφοριών οι οποίες έχουν σχέση με το αγωνιστικό μέρος.

 

ΑΡΘΡΟ 11  :   ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

Σταθμός Ελέγχου Χρόνου (Σ.Ε.Χ.) είναι το σημείο υποχρεωτικής στάσης για την καταγραφή του χρόνου.

Σταθμός Ελέγχου Διέλευσης (Σ.Ε.Δ.) είναι το σημείο υποχρεωτικής στάσης για την πιστοποίηση της διέλευσης.

Σταθμοί Ελέγχου Σ.Ε.Χ. και ενδεχομένως Σ.Ε.Δ. θα είναι εγκατεστημένοι κατά μήκος της διαδρομής και θα σημαίνονται από ειδικές πινακίδες (πινακίδες σήμανσης).

Ο ζητούμενος χρόνος για την κάλυψη απόστασης η οποία ορίζεται από δύο Σ.Ε.Χ., αναφέρεται ως “Ιδανικός Χρόνος”. Αυτός υπολογίζεται βάσει μέσης ωριαίας ταχύτητας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 50 χλ./ώρα.

Πριν από κάθε Σ.Ε.Χ. ή Σ.Ε.Δ. σε ενδεικτική απόσταση 100 μέτρων περίπου και σε εμφανές σημείο θα υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα. 

Ακινητοποίηση του Οχήματος μεταξύ προειδοποιητικής πινακίδας και της πινακίδας σήμανσης  Σ.Ε.Χ. ή Σ.Ε.Δ. επιφέρει Ποινή δέκα (10) Βαθμών.

Κάθε Σ.Ε.Χ. και Σ.Ε.Δ.  αρχίζει να λειτουργεί τριάντα (30) λεπτά πριν από τον υπολογισμένο χρόνο εμφάνισης του πρώτου αυτοκινήτου. Με την άφιξη σε κάθε Σ.Ε.Χ., ή Σ.Ε.Δ., ο Συνοδηγός οφείλει να παρουσιάσει το Βιβλιάριο Εκδήλωσης στον εντεταλμένο Κριτή. Ο Κριτής  σημειώνει σε αυτό τον ακριβή χρόνο άφιξης (όταν πρόκειται για ΣΕΧ),  υπογράφει ή και σφραγίζει και  στη συνέχεια το επιστρέφει στον αγωνιζόμενο. Αυτό αποτελεί την εντολή εκκίνησης  για το επόμενο σκέλος.

Η επίδοση του Βιβλιαρίου Εκδήλωσης στον εντεταλμένο Κριτή για τις αναγκαίες διατυπώσεις πρέπει να γίνεται με το πλήρωμα επιβιβασμένο

Ο καταγραφόμενος από τον Κριτή χρόνος αποτελεί την βάση υπολογισμού του ιδανικού χρόνου αφίξεως στον επόμενο ΣΕΧ.

Πρόωρη ή καθυστερημένη άφιξη σε Σ.Ε.Χ. επιφέρει δέκα (10) Βαθμούς Ποινής για κάθε συμπληρωμένο πρώτο λεπτό της ώρας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Μη παρουσίαση του Βιβλιαρίου Εκδήλωσης για τις προαναφερόμενες διατυπώσεις, ή μη παρουσίαση του αυτοκινήτου σε οποιοδήποτε Σ.Ε.Χ. ή Σ.Ε.Δ. επιφέρει Αποκλεισμό της συμμετοχής από την εκδήλωση.

 

ΑΡΘΡΟ 12   :  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Σε ορισμένα τμήματα των διαδρομών θα ζητηθεί η εκτέλεση Ειδικών Δοκιμασιών Ακριβείας (ΕΔΑ) για τις οποίες θα δοθούν οδηγίες. Οι αγωνιζόμενοι θα καλούνται να διατηρήσουν σταθερή την ζητούμενη ταχύτητα ανάλογα με την Κατηγορία παλαιότητας του οχήματός τους. Η Ταχύτητα αυτή μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ των 20 και των  50 χλμ/ ώρα.

Η αρχή και το τέλος κάθε Ειδικής Δοκιμασίας Ακριβείας ορίζεται από πινακίδες,  τοποθετημένες σε μία από τις άκρες του οδοστρώματος. Τυχόν απουσία πινακίδας, ή πινακίδων, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης  μιας Δοκιμασίας εφ’ όσον διατίθεται προς τους συμμετέχοντες επαρκής πληροφόρηση για τον εντοπισμό της περιοχής της Δοκιμασίας.

Οι αποστάσεις στο Βιβλίο Διαδρομών αναφέρονται σε χιλιόμετρα και μίλια.

Η χρονομέτρηση ή ο έλεγχος τήρησης της ζητούμενης ταχύτητας εντός των  Ειδικών Δοκιμασιών Ακριβείας θα πραγματοποιείται από ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης (Transponders) ή/και  χρονομέτρες είτε κρυφούς, είτε φανερούς, τοποθετημένους στο διάστημα μεταξύ των πινακίδων αρχής και τέλους αυτών.

Πριν την είσοδο σε Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας ο Αλυτάρχης, ή εντεταλμένος Κριτής, έχει το δικαίωμα να ανακόψει για διάστημα μέχρις ενός (1) πρώτου λεπτού την είσοδο πληρώματος, προκειμένου να αποτραπεί η ακολουθία ενός αυτοκινήτου από άλλο, ή και για λόγους ασφαλείας.

Χρόνος αναμονής πέραν του πρώτου λεπτού της ώρας θα σημειώνεται από τον Αλυτάρχη ή τον Κριτή στο Βιβλιάριο Εκδήλωσης και θα συνυπολογίζεται για τον ιδανικό χρόνο κάλυψης του τμήματος της διαδρομής.

Η οριακή ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα, που ορίζεται με ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ πινακίδες ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ που ίσως βρίσκονται εντός της περιοχής οποιασδήποτε Ειδικής Δοκιμασίας Ακριβείας, θεωρείται αυτομάτως ως η ζητούμενη για την εκτέλεση από το σημείο εκείνο και έπειτα της ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ, υπό την προϋπόθεση, ότι είναι μικρότερη της ταχύτητας που ζητήθηκε αρχικά, μέσω των γραπτών οδηγιών. Η τελευταία επανέρχεται σε ισχύ μόνον εάν υπάρξει με σαφή επίσημη σήμανση άρση ή αλλαγή του προαναφερόμενου ορίου ταχύτητας. Επίσης, αν μετά συναντήσετε νέο Όριο Ταχύτητας χαμηλότερο πάντα από την δοθείσα ΜΩΤ, θα πρέπει να συμμορφωθείτε με το όριο αυτό.   Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ , ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ  ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ.

Διαφορετικού είδους Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας μπορεί να προβλέπονται, που να απαιτούν την διέλευση από συγκεκριμένα σημεία σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, ή την κάλυψη απόστασης σε συγκεκριμένο χρόνο ή ακόμη να ολοκληρώσουν μία Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας διατηρώντας τη ζητούμενη μέση ταχύτητα και επιπλέον καλύπτοντας συγκεκριμένη απόσταση σε συγκεκριμένο χρόνο.

Αναλυτικές Οδηγίες εκτέλεσης των Ειδικών Διαδρομών δίδονται περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του παρόντος Κανονισμού και το οποίο οι αγωνιζόμενοι πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά.

Τα τεύχη με τις Οδηγίες των Ειδικών Διαδρομών θα διανέμονται στους αγωνιζόμενους 20 λεπτά τουλάχιστον πριν από την εκκίνηση κάθε Σκέλους. Μετά την διανομή των Οδηγιών απαγορεύεται η απομάκρυνση των οχημάτων από τον χώρο εκκίνησης. Παράβαση του όρου αυτού επιφέρει ποινή 50 βαθμών.

 

Πιο αναλυτικά αναφέρουμε:

12.1. Εκκίνηση από στάση:  

12.1.α. Εκκίνηση από στάση χωρίς Κριτή. Στην περίπτωση αυτή οι αγωνιζόμενοι θα εκκινούν με δική τους ευθύνη ακριβώς στον χρόνο (στο δευτερόλεπτο) που τους έχει δοθεί στις Οδηγίες για την τέλεση της Ειδικής Διαδρομής. 

12.1.β. Εκκίνηση από στάση με Κριτή. Ο Κριτής θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση 15 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα, 4,3,2,1, και αμέσως μετά θα δώσει το σήμα εκκίνησης ‘’GO’’. Το αυτοκίνητο πρέπει να εκκινήσει αμέσως μετά προσπαθώντας να φθάσει στην μέση ωριαία ταχύτητα που του έχει δοθεί το ταχύτερον δυνατόν. Εκκίνηση πριν από το ‘’GO’’ επιφέρει ποινή 10 βαθμών για κάθε δευτερόλεπτο. Εκκίνηση μετά από 15 δευτερόλεπτα από την εντολή GOεπιφέρει ποινή 150 βαθμών.

12.2. Αναμονή μεγαλύτερη των 2 λεπτών στην αφετηρία της Ε.Δ.Α. Σε περίπτωση που ένα πλήρωμα περιμένει περισσότερο από 2 λεπτά στην αφετηρία μιας Ε.Δ.Α. και αυτό καταγραφεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρόνος αυτός θα μπορεί να προστεθεί στην άφιξη του επόμενου Σ.Ε.Χ. Το πλήρωμα μπορεί να χρησιμοποιήσει, ή όχι, αν θέλει αυτόν τον χρόνο για την άφιξή του στο επόμενο Σ.Ε.Χ. Σε περίπτωση προάφιξης σε αυτή στην περίπτωση αυτή καμία ποινή δεν θα επιβάλλεται.

12.3. Η Ε.Δ.Α. θα τελειώνει σε ένα άγνωστο σημείο μεταξύ 0,8 - 30 χλμ από την αφετηρία της Ε.Δ.Α.

12.4. Μυστικός Κριτής της Ε.Δ.Α., θα μπορεί να είναι οπουδήποτε πριν από το τέλος. Επίσης ενδέχεται να υπάρχουν και ενδιάμεσοι μυστικοί Κριτές.

12.5. Μπορεί να υπάρξουν πολλαπλοί έλεγχοι χρόνου μέσα στην Ε.Δ.Α. Σε αυτήν την περίπτωση αυτοί οι έλεγχοι θα είναι επίσης χρονομετρημένοι. Σε περίπτωση ύπαρξης ενδιαμέσου/ων  χρονομέτρησης/ων,  αυτή/ές θα υπολογίζεται/ονται από την αρχή της Ε.Δ.Α.

Απόκλιση κάθε δευτερολέπτου περισσότερου ή λιγότερου του ιδανικού χρόνου κάλυψης (ο οποίος αποτελεί συνάρτηση της ζητούμενης ταχύτητας και της απόστασης) του χρονομετρούμενου τμήματος Ε.Δ.Α. επιφέρει έναν (1) Βαθμό Ποινής. Ομοίως, απόκλιση εκάστου  δεκάτου του δευτερολέπτου επιφέρει ένα δέκατο (1/10) του Βαθμού Ποινής όταν ο χρόνος μετρείται με ανάλογη ακρίβεια. 

Μη διέλευση από τον αρχικό ή τελικό χρονομέτρη Ε.Δ.Α. επιφέρει την βαθμολόγηση του πληρώματος, που σημείωσε την χειρότερη επίδοση στην ίδια αυτή Ε.Δ.Α. προσαυξημένη κατά τριάντα (30) β.π.

Ειδικοί διαγωνισμοί παρατηρητικότητας είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπ’ όψη για την κατάρτιση της Γενικής Κατάταξης.

 

12.6.  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η χρήση συνδεδεμένων με το όχημα Οργάνων Μέτρησης Απόστασης που έχουν ένδειξη Μέσης Ωριαίας Ταχύτητας (ΜΩΤ) ή/και Καθυστέρησης - Προπορείας και διαθέτουν ένδειξη ή/και προειδοποίηση καθυστέρησης ή προ-πορείας.

H Οργανωτική επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων των Ειδικών Δοκιμασιών Ακριβείας (ΕΔΑ) διατηρεί το δικαίωμα άνευ ουδεμίας προειδοποιήσεως και μόνο κατά τη διάρκεια των Ειδικών Δοκιμασιών Ακριβείας να τοποθετεί εντός του οχήματος οποιουδήποτε συμμετέχοντα κατάλληλο ηλεκτρονικό ή φωτογραφικό όργανο ή ακόμα και επιβαίνον άτομο της επιλογής του Αλυτάρχη.  Με την υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από το δικαίωμα επίκλησης τυχόν δικαιωμάτων τους λόγω Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με το όρο αυτό.

Απαγορεύονται επί ποινή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

1. Οποιαδήποτε βοήθεια τρίτου, ή συνοδεία από άλλο αυτοκίνητο σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων στις περιοχές των Ειδικών Δοκιμασιών Ακριβείας.

2. Η κατοχή και η χρήση ηλεκτρονικών βοηθημάτων/ οργάνων  συνδεδεμένων με το ηλεκτρικό/μηχανικό  σύστημα του οχήματος πλην των ανωτέρω αναφερομένων.

3. Η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός  των Ειδικών Δοκιμασιών Ακριβείας.

 

ΑΡΘΡΟ 13   :  ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Με το πέρας της εκδήλωσης ο Οδηγός και Συνοδηγός, οι οποίοι θα έχουν συγκεντρώσει το μικρότερο άθροισμα βαθμών ποινής θα είναι οι Νικητές της Γενικής Κατάταξης.

Με τον ίδιο τρόπο θ’ αναδειχθούν και οι Νικητές της Κατάταξης κατά Κατηγορία Παλαιότητας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται το πλήρωμα με αυτοκίνητο παλαιότερης Κατηγορίας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ πληρωμάτων με αυτοκίνητα ιδίας Κατηγορίας, προηγείται εκείνο του οποίου το αυτοκίνητο έχει τον μικρότερο κυλινδρισμό. 

Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας μεταξύ πληρωμάτων με αυτοκίνητα ιδίας Κατηγορίας και κυλινδρισμού, προηγείται εκείνο του οποίου το αυτοκίνητο είναι παλαιότερο (έτος κατασκευής).

Σε ορισμένα Ράλλυ μπορεί να υπάρχουν δύο (2) Γενικές Κατατάξεις (π.χ Regularity & Touring), όπως τυχόν προβλέπεται από το Άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 14  :  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις, συνοδευόμενες από παράβολο 100 € (εκατό ευρώ), θα υποβάλλονται στον Αλυτάρχη, ή στη Γραμματεία της εκδήλωσης εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) λεπτών, ξεκινώντας από τη στιγμή της επίσημης ανακοίνωσης των Προσωρινών Αποτελεσμάτων της Εκδήλωσης, κατά την τελευταία ημέρα του. Το παράβολο επιστρέφεται μόνον εάν η ένσταση γίνει συνολικά, ή εν μέρει αποδεκτή.  Δεν γίνονται δεκτές Ομαδικές Ενστάσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 15  :   ΕΠΑΘΛΑ 

Τα έπαθλα απονέμονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του Άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού.